Zapisy do szkoły Kleks odbywają się na początku każdego roku szkolnego (wrzesień). O dokładnej dacie składania dokumentów i rozpoczęcia zajęć rodzice dzieci uczęszczających już do szkoły Kleks są informowani mailowo. Nowe osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji  o zapisach  prosimy o kontakt mailowy.

W celu zapisania dziecka/dzieci do naszej szkoły, prosimy o dostarczenie następujących dokumentów (wypełnienionych i podpisanych):

  • Karty informacyjnej zawierającej dane dziecka i rodziców (oddzielna karta dla każdego dziecka, dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów administracyjnych): pobierz
  • Wniosku o legitymację ucznia (wnioski wypełnieniamy ręcznie, PROSIMY O ICH WYPEŁNIENIE BARDZO CZYTELNIE, i podpisanie ich przez rodzica. Szkoła poświadcza każdy wniosek i przekazuje wszystkie wnioski grupowo do Konsulatu. Po wystawieniu legitymacji, Konsulat Generalny RP odeśle je do szkoły wraz z wnioskami): pobierz (Informacja RODO: pobierz)
  • Zgody na fotografowanie, filmowanie i publikowanie zdjęć (po jednej zgodzie na dziecko): pobierz
  • Rachunku za uiszczenie rocznej składki członkowskiej stowarzyszenia Polskie Bordeaux, uzupełnionego o dane wpłacającego oraz wszystkich członków rodziny, którzy będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych stowarzyszenia. Dokument ten jest podstawą do ubezpieczenia członków stowarzyszenia. Prosimy wypełnić obie części formularza: „Oryginał” i „Kopię”pobierz
  • Rachunku za uiszczenie rocznej opłaty za szkołę Kleks uzupełnionego o dane wpłacającego oraz dziecka/dzieci zapisanego/zapisanych do szkoły. Prosimy wypełnić obie części formularza: „Oryginał” i „Kopię”pobierz
  • Regulaminu szkoły Kleks: po zapoznaniu się z treścią regulaminu prosimy o jego wydrukowanie i podpisanie, i dołączenie go do pozostałych dokumentów: pobierz
  • Ponadto prosimy o dostarczenie kopii ubezpieczenia szkolnego („Attestation d’assurance scolaire”)